Trailer

[THÔNG BÁO] GỘP SERVER NGÀY 5/3/2021

Quý Đại Hiệp thân mến,
Nhằm đáp ứng nhu cầu có thể giao lưu với nhiều bằng hữu hơn, cũng như giúp các Đại Hiệp có thể trải nghiệm những trận chiến PK máu lửa và cuồng nhiệt hơn, Ban quản trị sẽ tiến hành gộp một số máy chủ, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến gộp: 8:00 - 10:00 ngày 05/03/2021
- Cụm gộp gồm:
S2 – S3 - S4
S5 – S6 - S7
S8 – S9 - S10
- Lưu ý: 

•    Trong thời gian gộp server ở trên, các server nằm trong danh sách gộp sẽ bảo trì, người chơi không thể đăng nhập vào game.
•    Các server khác (không nằm trong danh sách gộp đợt 1 ở trên) vẫn có thể đăng nhập và chiến game bình thường.
•    Tùy vào tình hình thực tại trong thời gian kế tiếp, BĐH game sẽ có lộ trình gộp tiếp các cụm server khác (nếu có) để các chiến thần có thể giao lưu thêm bạn bè nhiều hơn.

QUY TẮC GỘP SERVER
Cổng đăng nhập: cổng đăng nhập của người chơi vào các server sau khi gộp không thay đổi

1. Xử lý dữ liệu sau khi gộp

- Sẽ tổng kết sự kiện của server phụ, sự kiện sau khi gộp server lấy server chính làm chuẩn;
- BXH Công Huân, server chính và server phụ đều sẽ XH lại, sẽ không tổng kết vì gộp server, thời gian tổng kết lấy server chính làm chuẩn;
- Các dữ liệu như quan viên, thành trì, sẽ bị xóa cả ở server chính và server phụ;
- Sau khi gộp server, tất cả các BXH sẽ XH lại ở cả server chính và server phụ;
- Sau khi gộp server, người chơi đấu trường ở server phụ, cần khiêu chiến lại để XH;
- Sự kiện gộp server: x2 rớt PB Nhất Long, thời gian sự kiện kéo dài 3 ngày;
- Server ở trong phạm vi gộp, không thể yêu cầu hôn lễ. Nếu yêu cầu trước khi ở trạng thái gộp server, sẽ không bị ảnh hưởng.
 
2. Liên server
- Xử lý liên server của cụm server sau khi gộp
- Nếu trong 1 cụm liên server có 1 server gộp vào 1 cụm liên server khác thì 2 server liên sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ là server liên từ 3 server biến thành 2 server
- Ghi chép thời gian gộp: thời gian bắt đầu gộp

3. Xử lý sau khi gộp server

- Dữ liệu nạp sau khi gộp server, dữ liệu server phụ trước kia sẽ  bảo lưu vào tool BI để check, thời gian sau khi gộp server sẽ không report lên server phụ 
- Quy tắc xóa tài khoản sau khi gộp server: Không cài đặt xóa tài khoản sau khi gộp server
- Xử lý tình huống đặc biệt sau khi gộp server: Nếu trong thời gian gộp server gặp các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, khiến không thể dự kiến được thời gian kết thúc bảo trì/gộp server, sẽ kéo dài thời gian theo tình hình thực tế.

Miêu Nhi kính báo!

Game SG140